headerpediqreV2

PediQre hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil
ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. PediQre houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder
geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en
  deze respecteren.

PediQre is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen hierover heeft of contact met mij
wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers:

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door PediQre verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PediQre de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam:
 • Meisjesnaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Naam huisarts of behandelend arts

In bepaalde situaties zullen er foto's gemaakt worden van de huid en/of nagels van uw voeten. Deze
foto's worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor PediQre.
Aan de hand van de foto's kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld. In
sommige gevallen zal ik expliciet vragen om de foto's met andere pedicures of disciplines te mogen
delen in een beveiligde omgeving. PediQre zal u ten alle tijden vragen of er foto's gemaakt mogen
worden en met welk doel.

Uw persoonsgegevens worden door PediQre opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in alle financiële administratie voor
  maximaal 7 jaar
 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens
  maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Producten:

voetverzorging

 

 

 

 

 

HFLproductenBehandeling

tekst #5

contact pediqreJannekeKoopman

Janneke Luisman
Gramsbergerweg 66
7772 PB Hardenberg
Tel: 0620 676 872

Skins
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714221649